Kodeks Etyki Studenta 

Kodeks Etyki Studenta

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie

Preambuła

My, studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy.

Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika.

I.Przepisy ogólne

§1

Zasady Kodeksu Etyki Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki zawodowej i etyki kształcenia akademickiego.

§2

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.

§3

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub godności innych, jak również podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni.

§4

Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu Etyki Studenta, jak również do rozpowszechniania ich w środowisku akademickim.

§5

Student w razie konieczności powinien stawać w obronie zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie.

II. Nauka i studia

Będąc wiernym naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się przestrzegać zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§6

1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.
2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§7

1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.
3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra kraju.

§8

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

1. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości.
2. Szanować prawa i zwyczaje akademickie.
3. Dbać o godność i honor studenta.

§9

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

1. Uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich.
2. Wypełniać zobowiązania wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§10

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§11

Student ma prawo do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i umiejętności.

III. Stosunek do pracowników

§12

Student traktuje pracowników uczelni z należnym im szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich.

§13

Student nie wykorzystuje prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z pracownikami szkoły.

§14

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych pracowników uczelni. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych powinien również powiadomić władze Uczelni.IV. Stosunek do studentów

§15

Student traktuje innych studentów z szacunkiem. We wzajemnych kontaktach pozostaje uprzejmy i życzliwy.

 


§16

Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących w Uczelni.

§17

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych innych studentów.

§18

Student nie dyskryminuje innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną i z żadnego innego powodu.

§19

Student powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku do innych studentów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś szkody.

V. Stosunek do uczelni

§20

Student dba o dobro wspólnoty akademickiej, dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanuje jej tradycje.

§21

Student stara się uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach. W miarę możliwości powinien także aktywnie włączyć się w ich organizację.

§22

Student współdziała z osobami związanymi z uczelnią w celu ulepszania jej funkcjonowania. W szczególności czyni to poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających rozwój uczelni, jak również przez aktywny udział w organizacjach studenckich. Wspiera działalność samorządu studenckiego jako głównego reprezentanta jego interesów, zwraca się do niego we wszystkich kwestiach spornych wymagających współdziałania z Władzami Uczelni.

§23

Student także po ukończeniu studiów zobowiązany jest, świadcząc swoim poziomem moralnym i intelektualnym, dbać o dobre imię Uczelni.

§24

Student nie powinien pozostawać obojętnym wobec przejawów zła i zachowań nieetycznych, przeciwdziałając występowaniu negatywnych postaw w społeczności akademickiej.

V. Postanowienia końcowe

§25

Zapoznanie się z Kodeksem Etyki, przestrzeganie jego postanowień oraz ich upowszechnianie w środowisku studenckim stanowi podstawowy obowiązek każdego studenta Uczelni.

§26

Mając na uwadze honor, godność oraz dobre imię społeczności akademickiej, student jest zobowiązany do przestrzegania i obrony zasad zawartych w Kodeksie, niezależnie od sytuacji oraz presji ze strony otoczenia.

§27

Z chwilą wejścia w życie - Kodeks Etyki, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibach Uczelni oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uczelni.


Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w dowód poszanowania dziedzictwa kulturowego tej Uczelni i odpowiedzialności za podtrzymanie dobrego imienia kształcących się w niej studentów, opracował Kodeks Etyki Studenta, w którym zdefiniowano podstawowe wartości, zasady i standardy, jakimi powinna kierować się każda osoba pobierająca nauki w naszej Alma Mater.


Opracowany z wykorzystaniem dostępnych wzorców Kodeks nie zawiera prawd dotychczas nieznanych społeczności studenckiej naszej Uczelni - dokument ten niejako porządkuje i systematyzuje zasady, jakimi od lat kierują się studenci uczelni. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla nas oraz dla przyszłych studentów zachętę do kultywowania wartości i zachowań godnych naszej Uczelni.