Lista kół naukowych 

Czas studiów to nie tylko czas nauki. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studenci mają możliwość działania w organizacjach studenckich i kołach naukowych, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

Aktywny udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w grupie, a także czas na poznanie ludzi podzielających nasze zainteresowania i zawarcie przyjaźni na całe życie.

Uczelnia wpiera funkcjonowanie kół naukowych, których co roku działa ponad 20.

Główne formy działalności kół naukowych działających w WSIiZ to:
  • udział w organizacji wykładów otwartych, warsztatów, seminariów i konferencji,
  • przygotowywanie i prezentacja referatów na konferencjach wewnętrznych i zewnętrznych,
  • udział w konkursach i akcjach ogólnopolskich,
  • przygotowanie i realizacja projektów,
  • wpieranie akcji uczelnianych.

Na początku każdego roku akademickiego odbywa się „Dzień otwarty kół naukowych i organizacji studenckich”, podczas którego koła i organizacje studenckie prezentują swoją działalność. Jest to ważne wydarzenie, pokazujące zaangażowanie i aktywność młodych ludzi, ale również zachęcające wszystkich, którzy jeszcze nie mają pomysłu na siebie, by wykorzystać z pożytkiem posiadaną energię, inteligencję i kreatywność. Celem tego dnia jest zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności studenckiej, bowiem okres studiów to czas nie tylko zdobywania wiedzy akademickiej, lecz także gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości.

Co roku w maju odbywa się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” (www.naukaipasja.com.pl), której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe WSIiZ w Rzeszowie. Głównym celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Dzięki uczestnictwu studentów oraz pracowników nauki reprezentujących bardzo różne dziedziny nauki, konferencja może się stać platformą dzięki której powstaną interdyscyplinarne zespoły badawcze. Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, są publikowane w naukowym internetowym czasopiśmie studenckim TH!INK (think.wsiz.rzeszow.pl)
Do tej pory odbyło się już osiem edycji konferencji.
 
Studenci mają również możliwość aktywnego zadawania pytań i rozwijania studenckiej aktywności w ramach profilu KN w serwisie społecznościowym facebook.com.

Życzymy aktywnego rozwoju wśród Kół Naukowych WSIiZ!