Oferty pracy dla naukowców 

ADIUNKT / SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKI

z obszaru zarządzania, logistyki, transportu, zarządzania lotnictwem

Opis stanowiska/zakres obowiązków

Zatrudniona osoba będzie zobowiązana do stałego rozwoju naukowego (zmierzającego do uzyskania stopni awansowych i tytułów), pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora, w obszarach jak wyżej
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A lub B MNiSW) i/lub udział w interesującym projekcie naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoka samodyscyplina, organizacja pracy własnej oraz motywacja do pracy
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność, przedsiębiorczość
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Doświadczenie praktyczne związane z działalnością na rzecz biznesu i/lub doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej
 • Gotowość do podjęcia zatrudnienia w WSIiZ na pierwszym etacie, jako podstawowym miejscu pracy
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Możliwość rozwoju kompetencji dydaktycznych poprzez prowadzenie zajęć na ścieżkach anglojęzycznych
 • Udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami  krajowymi i zagranicznymi Uczelni 
 • Staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ europejskich uczelniach
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych oraz mających na celu podnoszenie jakości kształcenia)
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:

CV, LM,  listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl
SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKI (PROFESOR ZWYCZAJNY LUB NADZWYCZAJNY)

 z obszaru psychologiiOpis stanowiska/zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w pracach Katedry, a także prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora (lub perspektywa finalizacji habilitacji w przeciągu najbliższego roku)
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C MNiSW) z obszaru psychologii
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi / współpracą międzynarodową
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie i inicjatywa

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej
 • W przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne

Oferty tj.:  

CV, LM, dyplomy, listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Profesor - psychologia”


PROFESOR 
na Wydziale Informatyki Stosowanej

                                                            

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie stwarzać warunki sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników Katedry pozyskiwać i uczestniczyć w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, a także prowadzić zajęcia dydaktyczne z obszaru matematyki.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)
 • Stopień doktora habilitowanego lub profesora nauk matematycznych (lub perspektywa finalizacji habilitacji w przeciągu najbliższego roku
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A i/lub B MNiSW) z obszaru matematyki
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi / współpracą międzynarodową
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie i inicjatywa, zwłaszcza w obszarze tutoringu, mentoringu i współpracy z młodymi pracownikami naukowymi

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych (szczegóły: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/oferty-pracy-dla-naukowcow/Strony/oferty-pracy-dla-naukowcow.aspx)
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych i mających na celu podnoszenie jakości kształcenia)
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej
 • W przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne

Oferty tj.:

CV, LM, kopię dyplomu doktorskiego oraz poświadczenie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Profesor - matematyka”ASYSTENT, ADIUNKT 
na Wydziale Informatyki Stosowanej

Opis stanowiska/zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym Katedry.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Wykształcenie wyższe/w trakcie studiów doktoranckich w zakresie matematyki/ doktorat w dziedzinie nauk matematycznych w zakresie matematyki
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach 
  o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A lub B MNiSW) i/lub udział w interesującym projekcie naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej (doświadczenie wymagane w przypadku osób ubiegających się o stanowisko adiunkta
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Umiejętność myślenia analitycznego i analizy danych
 • Wysoka samodyscyplina, organizacja pracy własnej oraz motywacja do pracy;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Dla adiunktów pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych (szczegóły: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/oferty-pracy-dla-naukowcow/Strony/oferty-pracy-dla-naukowcow.aspx)
 • Udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami  krajowymi i zagranicznymi Uczelni 
 • Staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ uczelniach UE i USA
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych oraz mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:

CV, LM, kopię dyplomu nadania stopnia doktora, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,  listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Adiunkt/asystent - matematyka”
OFERTA 
DLA AKTYWNYCH NAUKOWCÓW

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadząc konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo-badawczych, poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym. W 2015 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o mediach, w niedalekiej przyszłości planowane jest wnioskowanie o takie uprawnienia w kolejnych dyscyplinach. Osiągnięcie zakładanych celów wymaga stałego poszerzania i weryfikacji kadry naukowej. Aby docenić szczególnie aktywnych pracowników w obszarze naukowo-badawczym, w Uczelni wprowadzono system motywacyjny, w którym zarówno wynagrodzenie, jak i pensum dydaktyczne silnie zależą od osiągnięć naukowych.

Zapraszamy osoby ze znaczącym dorobkiem naukowym (publikacje w renomowanych wydawnictwach, doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych) w następujących dziedzinach i/lub dyscyplinach i/lub specjalnościach:

•    informatyka
•    matematyka
•    logistyka
•    nauki o zdrowiu i nauki medyczne (w tym zwłaszcza osoby z dorobkiem w dziedzinie fizjoterapii i dermatologii)
•    nauki chemiczne i biologiczne
•    psychologia
•    językoznawstwo i literaturoznawstwo (w zakresie filologii angielskiej)
•    ekonomia i nauki o zarządzaniu
•    nauki o administracji
•    nauki o mediach
•    sztuki projektowe

Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na I etat, dla NAJLEPSZYCH poniższe warunki:

1. dla samodzielnych pracowników nauki
•    pensum roczne na poziomie 30-60 godzin rocznie,
•    wynagrodzenie ponad 9 tys. zł brutto.

2. dla doktorów
•    pensum roczne na poziomie 60-90 godzin rocznie,
•    wynagrodzenie ponad 5 tys. zł brutto,

3. finansowanie badań z dotacji statutowej,

4. możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych,

5. obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych i innych.

Praca na wyjątkowych warunkach (wskazanych wyżej) możliwa jest w przypadku zgromadzenia znacznej liczby punktów za publikacje. Dla osób ściśle współpracujących z gospodarką poprzez realizację zleceń i wspólnych projektów również oferujemy specjalne warunki, które uzgadniane są indywidualnie

Ze standardowymi warunkami i systemem pracy można zapoznać się klikając w załącznik poniżej:Po otrzymaniu CV wraz z pełną informacją dotyczącą osiągnięć naukowych nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

Zachęcamy do przeglądania naszej strony WWW: wsiz.rzeszow.plOFERTA PRACY DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  prowadzi konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo – badawczych. Z tej przyczyny szukamy  młodych pracowników naukowych  (tj. osób, które nie ukończyły 35 roku życia) z ambicjami i predyspozycjami naukowymi w następujących obszarach i/lub dziedzinach i/lub specjalnościach:

•    informatyka
•    matematyka
•    grafika komputerowa (i inne sztuki projektowe)
•    nauki o zdrowiu i nauki medyczne (w tym osoby z dorobkiem w dziedzinie fizjoterapii i dermatologii)
•    nauki chemiczne i biologiczne
•    logistyka
•    językoznawstwo i literaturoznawstwo (w zakresie filologii angielskiej)
•    ekonomia i nauki o zarządzaniu,
•    nauki o administracji
•    nauki o mediach

Wymagania wobec absolwentów:
•    wykształcenie wyższe
•    potwierdzenie aktywności naukowej w trakcie studiów
•    chęć rozwoju naukowego i dydaktycznego
•    dobra znajomość języka angielskiego
•    dodatkowe kwalifikacje takie jak studia podyplomowe, kursy
•    komunikatywność, wysoka kultura osobista
•    zaangażowanie i inicjatywa
•    odporność na stres

Wymagania wobec pozostałych kandydatów:
•    wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie zdobyte w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowych lub we współpracy z nimi
•    dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za ostatnie dwa lata  -  co najmniej 3 publikacje)
•    chęć rozwoju naukowego i dydaktycznego
•    dobra znajomość języka angielskiego
•    dodatkowe kwalifikacje takie jak studia podyplomowe, kursy
•    komunikatywność, wysoka kultura osobista
•    zaangażowanie i inicjatywa
•    odporność na stres

Oferujemy:
•    zatrudnienie wyłącznie na I etat
•    finansowanie badań z dotacji statutowej,
•    możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych,
•    obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych i innych.

Aby docenić szczególnie aktywnych pracowników w obszarze naukowo-badawczym, w Uczelni wprowadzono system motywacyjny, w którym zarówno wynagrodzenie, jak i pensum dydaktyczne zależą przede wszystkim od osiągnięć naukowych.

Oferty tj.: CV, LM, ksero dyplomu oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie  i przechowywanie danych osobowych prosimy kierować na adres:


Biuro Doradztwa Personalnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
lub bdp@wsiz.rzeszow.pl
z dopiskiem „Młodzi naukowcy”


Treść klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 1001, poz.926 z póz. zm.). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie umów. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Zgoda upoważnia do przetwarzania danych w przyszłości od chwili jej podpisania do chwili złożenia oświadczenia woli odmiennej treści."

Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ

Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ
ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 017 866 12 59, 017 866 13 19
fax 017 866 12 22
e-mail: bdp@wsiz.rzeszow.pl