Laboratorium Spektrometrii i Spektroskopii 

Laboratorium jest przeznaczone do prowadzenia analiz organicznych związków chemicznych metodą jądrowego rezonansu magnetycznego. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego obecnie jest jedną z najczęściej stosowanych technik spektroskopii absorpcyjnej w chemii, biochemii oraz medycynie. Metoda ta umożliwia określenie struktury badanego związku poprzez identyfikację położenia atomów. Rejestrowana absorpcja zależna jest od właściwości jąder atomowych wchodzących w skład cząsteczki. Otrzymywane widma NMR przedstawiają intensywność sygnałów w funkcji natężenia pola magnetycznego.

Konfiguracja spektrometru umożliwia badania rezonansu magnetycznego w roztworach. Wyposażenie oraz parametry techniczne spektrometru pozwalają na wykonanie zaawansowanych eksperymentów 1D NMR oraz 2D NMR w bardzo szerokim zakresie częstotliwości jąder magnetycznych 1H i 13C.

Zestaw sond pomiarowych umożliwia rejestrację widm NMR z zastosowaniem technik pomiarowych m. in. takich jak:

  • COSY (COrelation SpectroscopY) - homojądrowa spektroskopia korelacyjna 1H,1H COSY umożliwia identyfikację sąsiadujących protonów poprzez detekcję spinów jądrowych bezpośrednio sprzężonych w całej molekule,
  • HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation) – technika stosowana do określenia korelacji atomów wodoru z bezpośrednio z nimi związanymi atomami węgla,
  • HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Coherence) - heterojądrowa korelacja (1H-X) dalekiego zasięgu pozwalająca na korelowanie sygnałów pochodzących od jąder różnych pierwiastków, oddalonych o dwa lub trzy wiązania,
  • TOCSY (TOtal Correlation SpectroscopY) - technika wykorzystująca zjawisko wielokrotnego przeniesienia magnetyzacji pomiędzy jądrami sprzęgającymi się w obrębie wspólnego układu spinowego przez co umożliwia ustalenie w molekule grup jąder należących do oddzielnych układów spinowych,
  • NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) – technika umożliwia identyfikację lokalnego, przestrzennego sąsiedztwa jąder oraz dostarcza informacji o odległościach pomiędzy atomami, równocześnie dla wszystkich obserwowanych jąder w molekule
Jakie daje możliwości naukowcom?

Aparatura umożliwia rejestrację widm 1H i 13C związków organicznych oraz polimerów naturalnych i syntetycznych dostarczających informacji o ich strukturze, przemianach dynamicznych i oddziaływaniach międzycząsteczkowych. Możliwe jest także śledzenie przebiegu reakcji chemicznych i badanie kinetyki reakcji.  

Jakie daje możliwości studentom?

Przy wykorzystaniu spektrometru NMR, studenci Wydziału Medycznego mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu analizy substancji organicznych zawartych m. in. w kosmetykach, surowcach kosmetycznych, ekstraktach roślinnych, produktach żywnościowych. Laboratorium umożliwia studentom kierunków Kosmetologia, Zdrowie Publiczne i Dietetyka prowadzenie zaawansowanych prac badawczych m. in. w ramach prac licencjackich i dyplomowych.

Wyposażenie:

  - spektrometr BRUKER Fourier 300 MHz z  komputerem sterującym i oprzyrządowaniem,
  - sprężarka EKOM DK50 2V,
  - zasilacz awaryjny UPS,
  - zbiornik ciśnieniowy na ciekły azot.

Opiekun laboratorium:
dr inż. Aleksandra Filipowicz
afilipowicz@wsiz.rzeszow.pl