dr Konrad Szocik
Dane kontaktowe
Konsultacje dla studentów:
Środa, 10:00 - 12:00. Dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych w dni zjazdów w przerwach między zajęciami i po zajęciach.

Terminy konsultacji
https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Szocik
Nota biograficzna
Prowadzone zajęcia: Filozofia, Filozofia stosowana, Logika z retoryką, Estetyka, Etyka w biznesie, Etyka dziennikarska.

Zainteresowania naukowe:
Kognitywne i ewolucyjne nauki o religii, filozofia religii, ateizm filozoficzny, etyka ewolucyjna, ewolucja kooperacji, moralność w świetle ewolucji biologicznej i kulturowej.


Materiały dla studentów

Monografie:
1. Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2014, s. 436,
2. Jana Pawła II idee filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacją, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 282,
3.
Evolutionary Cognitive Science of Religion, (wkrótce),
4. Szocik K. (ed.). The Human Factor in a Mission to Mars. An Interdisciplinary Approach. Springer 2019 (collected book).

 Artykuły w czasopismach:

 1. Szocik K., Ch. Impey, M. Elvis, M. Shelhamer, J. Haqq-Misra, E. Persson, L. Oviedo, K. A. Capova, S. Abood. Visions of a Martian Future: The Evolutionary, Ethical, Anthropological and Psychological Challenges of a Permanent Mars Settlement (under evaluation),
  2. Szocik K., Campa R., Rappaport M. B., Corbally Ch. Changing the Paradigm on Human Enhancements. The Special Case of Modifications to Counter Bone Loss for Manned Mars Missions. Space Policy (under review),
  3. Szocik K., Wójtowicz T., Rappaport M. B., Corbally Ch. Mission to Mars: A Challenge for the Ethics of Human Biology. Science and Engineering Ethics (under review),
  4. Szocik K. Should and could humans go to Mars? Yes, but not now and not in the near future. Space Policy 2018 (under evaluation)
  5. Szocik K., Abood S., Shelhamer M. Psychological and Biological Challenges of the Mars Mission viewed through the Construct of the Evolution of Fundamental Human Needs. Acta Astronautica 2018,
  6. Szocik K., Elias Marques R., S. Abood, Lysenko-Ryba K., Minich D., Kędzior A. Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base, Futures 100, 2018,
  7. Szocik K., B. Tkacz. Multi-Level Challenges in a Long-Term Human Space Program. The Case of Manned Mission to Mars. Studia Humana 7(2):24-30,
  8. Oviedo L., Szocik K. Religious-and other beliefs: How much specificity? Cognition (under review),
  9. Szocik K., K. Messick. Breaking the spell: Reconsidering cognitive and evolutionary approaches to atheism. Methods and theory in the study of religion (in preparation),
  10. Szocik K., Herian R., Mróz A. Human Cooperation: Do Religion and Supernatural Punishment Matter? Review of Religious Research (under review),
  11. Szocik K., Oviedo L. The Acquisition and Function of Religious Beliefs. A review and synthesis of proximate and ultimate perspectives. Theology and Science 2018,
  12. Religion and religious belief as evolutionary adaptations, Zygon: Journal of Religion and Science, Issue 1, Volume 52, March 2017,
  13. War or peace? The possible scenarios of colonising Mars, Space Policy 2017 (Konrad Szocik, Tomasz Wójtowicz & Leszek Baran),
  14. Selfishness and Cooperation: Challenge for Social Life, Studia Humana, 6:3, 2017, s. 38-47 (Konrad Szocik & Stig Lindberg),
  15. Religion in a future Mars colony? Spaceflight, Vol. 59, March 2017, s. 92-97,
  16. Review "István Czachesz, Cognitive Science and the New Testament, A New Approach to Early Christian Research", ESSSAT News & Reviews, 27 (3) 2017, s. 18-21,
  17. Roots of self-domestication (LettersOnline Buzz: Human Evolution), Science, 28 November 2014, Vol 346 Issue 6213, s. 1067,
  18. Moralna nieistotność religii: perspektywa ewolucyjna, Filozofia w praktyce, 4 (3) 2017,
  19. Religia jako biologiczna adaptacja, Przegląd religioznawczy, 2 (260), 2016, s. 187-202,
  20. Reliability and Adaptability of Religious Beliefs in the Light of Cognitive Science of Religion, Studia Humana, Volume 5, Issue 4, 2016, s. 64-73,
  21. Political and legal challenges in a Mars colony, Space Policy, vol. 38, 2016, s. 27-29 (Konrad Szocik, Kateryna Lysenko-Ryba, Sylwia Banaś & Sylwia Mazur),
  22. Wars and Conflicts are Only Randomly Connected with Religion and Religious Beliefs. An Outline of Historical, Cognitive, and Evolutionary Approach, Studia Humana, Vol. 5, Issue 2, 2016, s. 37-46,
  23. Poland: A Dark Side of Church Cultural Policy (Konrad Szocik & Aneta Szyja), Studia Humana, Volume 4, Issue 4 (December 2015), s. 13-22,
  24. The impact of religion on the evolution of cooperation and conflicts, Człowiek i społeczeństwo, edited by Z. Drozdowicz and S. Sztajer, vol. XLI, Poznań 2016, s. 103-114, Adam Mickiewicz University Press,
  25. An Axiological Aspect of Terrorism: Remarks on Scott Atran’s Perspective, Journal of Applied Security Research, 2016, Vol. 11, No. 2, s. 1-13,
  26. Mars, Human Nature and the Evolution of the Psyche, Journal of the British Interplanetary Society, Vol. 68, No. 12, 2015, s. 403-405,
  27. Why atheism is more natural than religion, Studia Religiologica (Konrad Szocik & Philip L. Walden), 48 (4), 2015, s. 313-326,
  28. The critique of intuitiveness and naturalness of religious beliefs within CSR, Antonianum, (wkrótce),
  29. Evolutionary roots of the property rights; the natural and cultural nature of human cooperation, The Heythrop Journal, 2016 (Konrad Szocik & Robert Herian),
  30. The Attitude of the Catholic Church toward the Jews: An Outline of a Turbulent History, Numen. International Review for the History of Religions, 2017, Issue 2-3, Vol. 64 (Konrad Szocik & Philip L. Walden), s. 209-228,
  31. W cieniu Holocaustu - ewolucja postawy Kościoła Katolickiego wobec Żydów i judaizmu, Studia Polityczne, 1 (45)/2017,
  32. Kognitywne i adaptacjonistyczne podejście do badań nad religią. Krótki przegląd wybranych zagadnień, Humaniora. Czasopismo internetowe, Nr 2 (14)/2016, s. 31–41
  33. Krytyka epistemicznej funkcji przekonań religijnych w świetle kognitywnych nauk o religii, Diametros, 50, 2016, s. 63-80,
  34. Czy kognitywne nauki o religii mogą wyjaśnić religię?, Filozofia nauki, 2016, Rok XXIV, 2016, Nr 2(94), s. 119-132,
  35. Miłosierdzie — produkt uboczny ewolucji biologicznej? Teofil, 2 (35), 2016, s. 142-155,
  36. Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości, Studia politologiczne (Konrad Szocik, Kateryna Lysenko-Ryba, Dobrochna Minich, Aleksandra Kędzior, Sylwia Banaś & Sylwia Mazur), 2018 (wkrótce),
  37. Etyczne i polityczne uwarunkowania kolonizacji Marsa, Przyszłość. Świat-Europa-Polska (Konrad Szocik, Kateryna Lysenko-Ryba, Sylwia Banaś & Sylwia Mazur), 2 (34) 2016, s. 109-125,
  38. Etyczne i polityczne problemy kolonizacji Marsa, Astronomia, nr 45, marzec 2016, s. 28-29,
  39. Unseen challenges in a Mars colony, Spaceflight, January 2016, Vol 58, s. 20-23,
  40. Etyka kolonizatorów Marsa, Filozofia w praktyce, 2, 2016, http://filozofiawpraktyce.pl/etyka-kolonizatorow-marsa/
  41. Gorzkie owoce nieudanej edukacji, Res Humana 5/144, 2016, s. 32-33,
  42. Intuicyjność ateizmu i pragmatyzm religii w świetle kognitywnych nauk o religii, Humaniora. Czasopismo Internetowe, Nr 4 (12), 2015, s. 11-23, 
  43. Research approaches in the study of religion, Studia Humana, Vol. 4:1 (2015), s. 26-35,
  44. Mariana Morawskiego koncepcja wychowania do życia w państwie, Polska Myśl Pedagogiczna, Rok 1 (2015), nr 1, s. 235-247,
  45. Samobójczy terroryzm i wartości święte. Scott Atran o genezie i walce z terroryzmem, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, nr 18 2015, s. 185-205,
  46. Czy uzasadnione jest wiązanie wojny z religią?, Studia Polityczne, nr 3 (39) 2015, s. 167-181,
  47. Moralność ateizmu a niemoralność teizmu w świetle poglądów Paula-Henri Holbacha, Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, 2016, 33, 2016, s. 18-32,
  48. Religion and Terrorism: how to stop their affinity?, Journal of Brief Ideas, 19 February 2015,
  49. Naturalness of Atheism and Unnaturalness of Religion, Journal of Brief Ideas, 5 April 2015,
  50. L’Idea della tolleranza nella dottrina della Chiesa Cattolica: un breve schizzo, Orbis Idearum. History of Ideas NetMag, Toleration, and Tolerance, Volume 1, Issue 2 (2014), s. 85-95,
  51. A critique of moral optimism of Sam Harris. Polemical comments, Studia Religiologica, 47 (4) 2014, s. 321-329,
  52. Religia i terroryzm, Res Humana, 2/135, 2015 r., s. 2-3,
  53. „Liberum arbitrium” w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych, Studiae Philosophiae Christiana, (50) 2014 nr 2,
  54. Krytyka ateistycznego sceptycyzmu i fideizmu filozofii Kanta w świetle wybranych koncepcji neotomistycznych, Przegląd Religioznawczy, 2014 (przyjęty),
  55. Metafizyczne uzasadnienie wolności religijnej w świetle procesów sekularyzacyjnych, Człowiek, Świat, Polityka, 6-7, 2015, s. 22-27,
  56. Antropocentryczna filozofia Jana Pawła II, Slavia Occidentalis, Tom 70/2 (2013), s. 115-131,
  57. Ateistyczne nurty filozofii Oświecenia. Wpływ skrajnego materializmu i
  racjonalizmu, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, t. XIX, Z. 1 (2013), s. 19-33,
  58. Ateistyczne implikacje anglojęzycznego sensualizmu, empiryzmu i deizmu, Acta universitatis lodziensis. Folia philosophica, 26/2013, s. 79-93,
  59. Hegel jako oświeceniowy krytyk religii pozytywnych. Pozytywność religii chrześcijańskiej a zakwestionowanie wartości religii objawionej, Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny, 23 (2013), s. 1-12,
  60. Fichteańskie Wisenschaftslehre i filozofia wiary jako czynniki generujące ateistyczny charakter idealizmu, Studia Philosophica Wratislaviensia, Vol. VIII, fasc. 3 (2013), s. 93-106,
  61. Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 22: 2013, Nr 1 (85), s. 127-135,
  62. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jako wyraz realizacji idei oświeceniowych, Studia Polityczne, 2012, 30, s. 323-343,
  63. Wpływ religii na kulturę. Współczesne argumenty zwolenników sekularyzacji, Kultura i wartości, 3 (2012), s. 79-94,
  64. Państwo bez Boga. Dlaczego religia szkodzi państwu, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, nr 4 (1/2012), s. 69-80,
  65. Radykalna krytyka Kościoła w filozofii Hegla jako wyraz obrony etycznej i intelektualnej autonomii jednostki, Nowa Krytyka, 2012, 29,
  66. Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla, Acta universitatis lodziensis. Folia philosophica, 2012, 25, s. 1-10,
  67. Rozdział Kościoła od państwa jako gwarancja pluralizmu i wolności światopoglądowej, Przegląd Religioznawczy, 2011, 3 (241),s. 115-122,
  68. Ateizm i religia w filozofii starożytnej Grecji, Przegląd Religioznawczy, 2011, 4 (242), s. 3-16,
  69. Panteizm i ateizm Johanna Wolfganga Goethego. Istotny wkład w rozwój europejskiej kultury filozoficznej od teizmu do ateizmu, Slavia Occidentalis, s. 21-28, nr 68, 2011,
  70. Kartezjańskie źródła europejskiego ateizmu, Racjonalia, nr 1, 2011, s. 136-147,
  71. Ludwig Feuerbach – twórca nowoczesnego ateizmu, Przegląd Filozoficzny. Nowa seria, nr 2, 2010,
  72. Religia i ateizm w filozofii średniowiecznej, Studia Philosophiae Christianae, 2/2010, s. 208-218,
  73. Polityczno – społeczna struktura ateizmu sowieckiego, Pro fide, rege et lege, 2(66) / 2010, s. 9-18,
  74. Jean Paul – Sartre o idei Boga, Przegląd Religioznawczy, nr 3, 2009, s. 107-128,
  75. Krytyka  instytucji  kościoła  i  relacji  kościół-państwo  w  filozofii Kierkegaarda, Przegląd Filozoficzny. Nowa seria, 2008, nr 1 (65), Warszawa 2008, s. 101-109,
  76. Nie nadużywać Boga, Kwartalnik Filozoficzny, Tom XL, 2012, Zeszyt 1, s. 197-198,
  77. Eugenio Lecaldano - Etyka bez Boga, Kwartalnik Filozoficzny, Tom XL, 2012, Zeszyt 1, s. 198-200,
  78. Iluzje ateizmu, Kwartalnik Filozoficzny, 2010, T. XXXVIII, Z. 1, s. 174-176,
  79. Gdy w dyskusji iskrzy, Znak, 2010, Nr 662-663. Lipiec - Sierpień (7-8), s. 140-142,
  80. Ewangelia według nauki, Kwartalnik filozoficzny, 2010, T. XXXVIII, Z. II, s. 188-190,
  81. Awangarda a zaangażowanie Petera Burgera, Estetyka i krytyka, (2):267-270 (2010),
  82. Nowoczesny ateizm humanistyczny a realizm tomistyczny, tekst w zbiorze Cudze chwalicie, swego nie znacie. Promocja  osiągnięć nauki polskiej,  Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010, s. 71-72,
  83. Estetyka poza estetyką Wolfganga Welscha, Estetyka i krytyka,15/16, (2/2008-1/2009),
  84. Państwo świeckie, czyli dlaczego religia szkodzi społeczeństwu i jednostce, Res Humana, 3/2012, s. 31-33,
  85. Dlaczego potrzebna jest sekularyzacja?, Przegląd, Nr 11 (585), 20 marca 2011 r., s. 50-51.Rozdziały w książkach:
1. 
Adaptationist account can tell us more about religion than cognitive [w:] H. van Eyghen, G. van den Brink & R. Peels (red.), New Developments in the Cognitive Science of Religion: the Rationality of Religious Belief, Springer 2017 (wkrótce),
2. Does human cooperation make us special? [w:] Studies in Science and Theology. ESSSAT Yearbook, published by European Society for the Study of Science and Theology, 2017 (wkrótce),
3. Religion as a biological adaptation or why looking for similarities between ants, honey bees and priests can be justified [w:] H. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska, K. Skrzypińska (red.), Religion, spirituality, adaptation: post-modern approaches in the psychology of religion, 2017 (wkrótce),
4. 
Przewrotnie o migracji – stosunek wobec migrantów w świetle ewolucji biologicznej i kulturowej [w:] Anna Siewierska-Chmaj (red.), W pułapce wielokulturowości, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016,
5. Religia i religijność w świetle kognitywnych nauk o religii [w:] P. Grabarczyk, T. Sieczkowski (red.), Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 (wkrótce),
6. Kierkegaardiańska koncepcja chrześcijaństwa. Między radykalną krytyką a poszukiwaniem ideału [w:] M. Gołębiewska (red.), Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 112-131,
7. Wpływ przekonań religijnych na podejmowanie decyzji [w:] A. Dąbrowski, A. Schumann, J. Woleński  (red.), Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje, Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 263-289,
8. Kognitywna teoria religii a naturalność teizmu i ateizmu. Krytyka założenia o intuicyjnej religijności człowieka [w:] J. Woleński, A. Dąbrowski (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 349-387,
9. Kierkegaardowski prymat subiektywności jako uzasadnienie politycznej sekularyzacji i prywatyzacji religii [w:] A. Szwed (red.), W kręgu Kierkegaarda, Warszawa-Kęty 2014, s. 92-104,
10. Neotomistyczna krytyka idealizmu w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku [w:] Marcin Karas (red.), Historia filozofii a meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Profesorowi Jackowi Widomskiemu z okazji 65. Urodzin, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2014, s. 229-240,
11. Ateizm w filozofii europejskiej. Czy religia szkodzi człowiekowi? [w:] Magdalena B. Król (red.), Nauka prowadzi w przyszłość, Kraków 2014, s. 231-234,
12. Antyinstytucjonalny model Kierkegaardowskiego chrześcijaństwa. Religijne rozwiązanie problemu kulturowego pluralizmu, (red.) Edward Kasperski, Maria Urbańska-Bożek Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 146-162,
13. Deterministyczna perspektywa filozoficznego rozumienia wolności [w:] Leszek Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 311-324,
14. Od Kartezjusza do Feuerbacha: rozwój ateizmu w filozofii europejskiej [w:] Jowita Guja (red.), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2012, s. 123-136,
15. Benedetto Croce: Teoria estetyki. Benedetto Croce-życie i dzieło [w:] Leszek Sosnowski (red.), Sztuka, twórczość, artysta. Wybór pism z filozofii ekspresji, Collegium Columbinum, Kraków 2011, s. 121-164. Rozdział o Benedetto Croce zawiera tłumaczenie z języka włoskiego fragmentu Estetica Benedetto Croce,
16. Egzystencjalizm  Tomasza  z  Akwinu  a  egzystencjalizm  Jeana -Paula Sartre’a [w:] Marcin Karas (red.), Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, Kraków 2009, s. 213-223.

 

 

  

Publikacje
Udział w wybranych konferencjach:

    Workshop: Explaining Religion. Cognitive Science of Religion and Naturalism, The Abraham Kuyper Center for Science and Religion, Vrije Universiteit, Amsterdam, 4-5 grudnia 2015, referat pod tytułem “The critique of intuitiveness and naturalness of religious beliefs within CSR”;
    International Krakow Study of Religions Symposium Religions: fields of research, methods and perspectives, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków, 16-18 listopada 2015, referat pod tytułem “Rationality and intuitiveness of religious beliefs in the light of Cognitive Science of Religion”;
    Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 13-14 listopada 2015, referat pod tytułem „Wpływ religii na rozwój konfliktów i kooperacji”;
    Situating Cognition: Agency, Affect, and Extension. 2nd International Conference in Trends in Interdisciplinary Studies, Warszawa, 15-18 października 2015, referat pod tytułem “Cognition, action and acquisition of religious beliefs in the light of Cognitive Science of Religion (CSR)”;
    X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września 2015, referat pod tytułem „Intuicyjność ateizmu i  pragmatyzm religii w  świetle kognitywnych nauk o religii”;
    The Critical Legal Conference, Wrocław, 3-5 września 2015, referat pod tytułem „Evolutionary roots of property rights”;
    Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives, Kraków, 27-29 października 2014, referat pod tytułem “The critique of moral optimism of the New Atheism”;
    I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej "Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863 - 1914/1918)", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 24 października 2014, referat pod tytułem "Wychowanie do życia w państwie w świetle polskich neotomistów przełomu XIX i XX wieku”.