Struktura Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Strukturę Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) tworzy Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia (UZJK), w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia (WZJK) dokonujących oceny jakości procesu kształcenia realizowanego na poziomie kierunków i wydziałów.

Za planowanie i bieżącą realizację procesu kształcenia odpowiedzialny jest prodziekan (najniższy poziom struktury USZJK, wspomagany w realizacji swoich działań przez Kolegium Pionu Nauczania, któremu przewodniczy Prorektor ds. Nauczania) oraz pomocnicze jednostki organizacyjne. Nadzór nad funkcjonowaniem USZJK sprawuje Rektor przez Pełnomocnika ds. jakości kształcenia i Biuro ds. jakości kształcenia.