Cele i zadania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) 

Do podstawowych celów Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 • podnoszenie jakości procesu kształcenia,
 • zapewnienie zgodności realizacji procesu kształcenia z obowiązującymi programami kształcenia,
 • monitorowanie kariery zawodowej absolwentów,
 • doskonalenie programów kształcenia oraz dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy,
 • optymalizacja warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Do głównych zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 • ocena programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, w tym poziomu dostosowania programów kształcenia do wymogów rynku pracy,
 • ocena jakości procesu kształcenia i warunków jego realizacji, w tym:
 • ocena wyników ankiet studenckich oraz hospitacji zajęć (stanowiąca m.in. podstawę polityki kadrowej prowadzonej przez Uczelnię),
 • ocena zgodności procesu kształcenia z kartami przedmiotów, stanowiącymi obowiązującą podstawę programową dla realizacji poszczególnych przedmiotów,
 • ocena warunków kształcenia, w tym m.in.: infrastruktury dydaktycznej, liczebności grup studenckich, dostępności kadry akademickiej dla studentów, dostępu do biblioteki i czytelni, wielkość księgozbioru.
 • opracowywanie oraz wdrażanie procedur, metod i narzędzi oceny jakości i przebiegu kształcenia oraz raportowania wyników,
 • podejmowanie na wszystkich etapach procesu kształcenia działań doskonalących, mających na celu podniesienie jakości programów i procesu kształcenia.

Zadania USZJK są realizowane w cyklach działań obejmujących planowanie i realizację,
a następnie ocenę i wdrożenie działań naprawczych.

Najważniejszym elementem powyższych procedur jest planowanie i realizacja działań naprawczych (tzw. rekomendacji), opracowywanych na dwóch poziomach – przez Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia (WZJK) działające na poziomie poszczególnych wydziałów oraz Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia (UZJK) działający na poziomie Uczelni.