prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk
Terminy konsultacji
Konsultacje
on-line
na bieżąco: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
w RA246:
w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu
oraz:
zgodnie z harmonogramem konsultacji


Nota biograficzna
* profesor nadzwyczajny (od 2015), adiunkt (2003-2014) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
* pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. seminariów doktoranckich - kierownik Seminarium doktoranckiego (od 2016)
* dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie (od 2016)
* pełnomocnik Prorektora ds. Nauki dla WAiNS (2015-2016)
* kierownik Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych Katedry Nauk Społecznych WAiNS (2015-2016)
* dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim (2014-2015)
* koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi (2013)
* kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi (2009-2014)
* animator RO EFS (2009-2010)
* kierownik Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi (1999-2012)
* kierownik, koordynator, ekspert w kilkudziesięciu projektach w ramach funduszy: EU-Consent, PRINCE, TEMPUS, CpF, PHARE, European SPES Forum, EFS, Polska Pomoc MSZ, MEN, UKIE (od 1996)
* pracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi (1996-2014)

* stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat rozprawy habilitacyjnej: Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej (2015)
* stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskany na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
Temat rozprawy doktorskiej: Instytucjonalne uwarunkowania struktur programowych telewizji ogólnopolskich wobec integracji europejskiej (2002)
* absolwent Podyplomowych Studiów Europejskich Ośrodka Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego.
Temat pracy dyplomowej: Średniowiecze a granice Europy (1996)
* absolwent kierunku kulturoznawstwo, ze specjalizacją filmoznawstwo, katedry Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Temat pracy magisterskiej: Analiza formalna filmu Yasujiru Ozu „Późna jesień” z elementami podejścia semiotycznego (1995)Działalność naukowo-dydaktyczna
* członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych - sekcja polityki publicznej (od 2016)
* członek European Academic Network on Romani Studies (od 2015)
* członek Gypsy Lore Society (od 2015)
* członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 2014)
* członek Team Europe (od 2004)
* pracownik dydaktyczny (od 1996)
* uprawnienia nauczycielskie (od 2011)
* stypendysta Jean Monnet Doctoral Grant
* staże naukowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Aarhus, w ZKM - Karlsruhe oraz EMR – Saarbrucken i w Instytucie Europejskim we Florencji (European University Institute - Fiesole)
* redaktor naczelny Studenckiego Naukowego Czasopisma Internetowego TH!NK WSIiZ
* członek redakcji naukowej "Studia Romologica"
* redaktor tematyczny "Social Communication. Online Journal”
* opiekun kół naukowych: KN Antropologii kultury oraz Filmoznawczego KN
* tutor w programie Studia Ambitnego Studenta
* lider programu Podstawy krytycznego myślenia Rzeszowskiej Akademii Inspiracji

Recenzent
„Roczniki kulturoznawcze" Instytutu Kulturoznawstwa KUL
Estetyka i Krytyka" kwartalnik filozoficzno-estetyczny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Uniwersytetu Rzeszowskiego
„Ethos” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
„Studia Romologica”
„Profilkatyka Społeczna i Resocjalizacja” Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
„Kultura i edukacja"

Redakcja wydawnictw
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,  Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Wydawnictwo Instytutu Europejskiego w Łodzi, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Autorstwo kursów DL
Lobbing, Wybrane Polityki Wspólnotowe, Regionalizm i federalizm, Społeczeństwa i kultura Europy, Antropologia społeczna Europy

Prowadzone przedmioty
Główne

Analiza dyskursu medialnego, Pragmatyka językowa
Redakcja tekstów, Język perswazji i reklamy, Stylistyka języka polskiego, Protokół dyplomatyczny, Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Polityka imigracyjna, Podstawy krytycznego myślenia, Lokalizm, regionalizm, Unia Europejska, Społeczeństwa i kultura Europy, Terminologia Unii Europejskiej, Regionalizm i federalizm w Europie, Europejski system praw człowieka, Lobbing, Dyplomacja
Dodatkowe
Media a komunikacja międzykulturowa, Nauka o komunikowaniu, Współczesne media na świecie, Komunikowanie międzynarodowe, Język reklamy, Stylistyka i kultura języka, Antropologia społeczna Europy, Społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warsztaty europejskie, Podstawowe mechanizmy rynku wewnętrznego,  System instytucjonalny i decyzyjny, Wybrane polityki wspólnotoweMateriały dla studentów
Seminaria dyplomowe
O przypisach
Bajka o ilości znaków

Marcin Szewczyk, Wprowadzenie do pragmatyki przypisów
Marcin Szewczyk, Pragmatyczna nielogika odesłań i przywołań bibliograficznych w e-publikacjach
Marcin Szewczyk, Przypisy a poziom i jakość tekstu naukowego (prezentacja)

Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych
Łącznik (dywiz), półpauza oraz myślnik
Kamil M. Kaczmarek, Plagiaty, cytaty, przypisy
Mariusz Agnosiewicz, Jak napisać dobry tekst

Pragmatyka językowa
Aleksy Awdiejew, Wartościowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy w dyskursie politycznym
Sebastian Przybyszewski, Kilka uwag o roli kontekstu w komunikacji

Jacek Malinowski, Pragmatyczne interpretacje wypowiedzi
Jolanta Hys, Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) w Przewodniku Bibliograficznym
Marcin Szewczyk, Wprowadzenie do pragmatyki przypisów
Marcin Szewczyk, Pragmatyczna nielogika odesłań i przywołań bibliograficznych w e-publikacjach


przykładowy projekt 1
przykładowy projekt 2
przykładowy projekt 3

Analiza dyskurs medialnego
Roland Barthes - III sens

przykładowy projekt 1
przykładowy projekt 2
przykładowy projekt 3

Stylistyka języka polskiego
Lewis Caroll - Jabberwocky
Krystian Aparta - Sens wiersza „Jabberwocky” i jego polskich tłumaczeń
Raymond Queneau  Ćwiczenia stylistyczne

Inne
Roland Barthes - Stopień zero stylu
Roland Barthes - Excerpt from "Rhetoric of the Image"
Ruth Benedict - Relatywizm kulturowy
Stefan Czarnowski - Kultura
Wojtek Kardyś - Piwo z limonką, czyli jak wykorzystać rytuał w marketingu

W zależności od oczekiwań studentów i aktualnych potrzeb materiały (lub wskazanie ich lokalizacji) do zajęć udostępniam:
- w chmurze (chomikuj, dropbox, inne)
- pocztą elektroniczną (w ramach potrzeb indywidualnych)
Materiały w wersjach drukowanych wskazane są w każdym z syllabusów konkretnych przedmiotów.Publikacje

- z Adamem Bartoszem, Cyganie/Romowie w Polsce – początki, [w:] Romowie, Beata Machul-Telus (red.) Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018 (w druku)
- redakcja naukowa z: Barcz Jan, Domaradzki Spasimir, Kuligowski Rafał, Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018
- W poszukiwaniu swojego miejsca, „Studia Romologica”, 10/2016
- Krytyczna analiza „cygańskiego” dyskursu internetowego (społecznościowego), [w:] Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Dorota Piontek, Szymon Ossowski, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017, ss. 217-230
Pop-ewolucja czwartej władzy, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk (red.), ASPRA, Warszawa 2017 ss. 337-349 
- redakcja naukowa z: Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, ASPRA, Warszawa 2017ksiega-jubileuszowa-1-11.pdf
Romanipen - największa wartość kultury romskiej? [w:] Światy Cyganów. Problemy Romów, Cezary Olbracht-Prondzyńśki, Bronisława Dejna (red.), Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2017, s. 35-55
- Modernizacja etnicznego kapitału ludzkiego – przypadek Romów, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 3/2017, ss. 305-315
- Cyfrowe wykluczenie z dyskursu, z tłumaczeniem na język romski, "Romano Atmo" 2017, 2(69), s. 26-29
- Ubóstwo społeczne, z tłumaczeniem na język romski, "Romano Atmo" 2017, 2(69), s. 36-39
- Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rzeszów-Tarnów 2016 (wydanie II, elektroniczne, poprawione i opatrzone posłowiem autora) [pełna wersja publikacji]
- „Zutylizować cygana” - językowy antycyganizm w internecie[w:] Wymiary dyskryminacji oraz wykluczenia Romów w Polsce – język – kultura - instytucje publiczne, Andrzej Sakson, Lidia Janiszewska (red.) 2016
- Bezpiecznie w Czechach?, recenzja naukowa, „Studia Romologica”, 9/2016, s. 258-263
- Efektywność polityki wobec Romów w Polsce jako polityki publicznej, „Polityka i Społeczeństwo” 4/2016, s. 36-51
- Polityka wobec Romów jako polityka publiczna – pomiędzy poziomem lokalnym a regionalnym, [w:] Administracja a strategie i polityki publiczne, Agata Jurkowska-Gomułka (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2016, s. 139-153
- z Aleksandrą Kędzior, Organizacja i prowadzenie badań naukowych w szkole wyższej, [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja, Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016 s. 639-669
- Prowzrostowa orientacja polityki wobec Romów w Europie, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 47 (3/2016), s. 290-301
- Wstęp do struktury zombizmu (czyli film i serial jako pretekst), [w:] Zombie w kulturze, Olkusz K. (red.), Kraków 2015, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, s. 71-86
- Romni 2015. Debata, sprawozdanie, „Studia Romologica”, 8/2015, s. 247-250
- Akcja – reakcja, recenzja, „Studia Romologica”, 8/2015, s. 211-214
- Unia Europejska – Romowie. Wzajemne uwarunkowania polityki, „Studia Romologica”, 8/2015, s. 99-114
“How I Had Not Been Surviving World War II” - How a Precise Combination of Text and Images Has the Ability to Evoke Emotions, [w:] Education for Remembrance of the Roma Genocide. Scholarship, Commemoration and the Role of Youth, Mirga-Kruszelnicka A., Acuña C. E., Trojanski P. (red.), Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2015, s. 165-175
 - Unijne Ramy i polska strategia integracji Romów – sposób zgodności, [w:] Romowie w Polsce i w Europie. Od dyskryminacji do tolerancji, Bartosz A., Borek P., Gryszkiewicz B. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015, s. 193-209 
- Dwa lata unijnej strategii dla Romów: niesprawiedliwa równość społeczna czy wymóg spójności gospodarczej?, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 42 (2/2015), s. 211-221
- Pragmatyczna nielogika odesłań i przywołań bibliograficznych w e-publikacjach, [w:] W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki, Tom 2, Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce, Powichrowska B. M. (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2014, s. 34-49
- Pragmatyczna instrumentalność czy źle stawiane pytania?, [w:] Rozmus A. (red) Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 203-211
- Kobieta podwójnie wykluczona, czyli jak na romską kobietę patrzy Unia Europejska, „Studia Romologica”, 7/2014, s. 89-108
- Mała książka o Sinti, recenzja, „Studia Romologica”, 7/2014, s. 241-243
- Jak nie przeżyłem II wojny światowej, recenzja, „Studia Romologica”, 7/2014, s. 245-248
- Romowie i zdrowie, infografika, „Romano Atmo”, 2014, 1(49), s. 16-17
- Zintegrowane podejście do społeczno-gospodarczego wymiaru romskiego dylematu: rozwiązania Unii Europejskiej i polska płaszczyzna krajowa, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 39 (3/2014), s. 366-382
- Kulturowy wymiar europeizacji polityki UE wobec Romów, [w:] Subocz E. (red.) 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s. 179-197
- Wprowadzenie do pragmatyki przypisów, „Komunikacja społeczna”, 3(7)/2013, s. 11-23
- Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013 (księgarnia)

- Edukacyjne i kulturowe uwarunkowania dostępu Romów do usług medycznych, „Studia Romologica”, 6/2013, s. 173-186
- O składnikach romskiego ducha, „Studia Romologica”, 6/2013, s. 203-208
- Strategia Unii Europejskiej dotycząca wspólnych ram integracji Romów: korelacje na poziomie krajowym, [w:] Borek P. (red.) Studia o Romach w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 36-54
- Charakterystyka aktywności UE w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Romów oraz jego romskie uwarunkowania (Romanipen), [w:] Subocz E. (red.), Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej - edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2012, s. 41-78
- Komponent romski PO KL w województwie łódzkim. Case study, [w:] Błaszczyk M. C. (red.), Europejski Fundusz Społeczny w województwie łódzkim. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Instytutu Europejskiego, Łódź 2012, s. 101-121
- Wewnątrzunijna migracyjność Romów w systemie Unii Europejskiej, „Studia Romologica”, 5/2012, s. 141-156
- Życie zmusiło nas do wędrówki... a my ją pokochaliśmy, recenzja naukowa, „Studia Romologica”, 5/2012, s. 273-280
- Migracja czy mobilność – wykorzystywanie przez Romów prawa do swobodnego przemieszczania się osób, „Wspólnoty Europejskie”, 5/2012, s. 35-42
- Uwarunkowania i perspektywa integracji Romów z rynkiem pracy w ramach instrumentu finansowania polityki społecznej UE, „Studia Europejskie”, 4/2012, s. 197-213
- Społeczność romska – instytucjonalne wyzwanie dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 26/2012, s. 328-340
- Rom wiecznie non-govermental,  [w:] W. Gizicki (red.), Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 263-286
- Romanipen - podstawa funkcjonowania Romów we współczesnym świecie, [w:] Homa T. SJ, Bandoł Ł., Daraż-Duda K., Naród. Społeczeństwo. Kultura, Wydawnictwo EPISTEME, Kraków 2011, s. 177-195
- Przemysły kultury w kontekście - nie tylko innowacyjnej - gospodarki, [w:] Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji "INTREGRISNET”, Łódzki Urząd Marszałkowski w Łodzi (POKL), Łódź 2011, s. 167-170
- Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym a Romowie, [w:] Borek P. (red.), Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 67-85
- Dziennikarstwo i nowe media a tworzenie sfery publicznej w Europie, [w:] S. Gawroński (red.), Studia dziennikarskie - uwarunkowania teraźniejszości, wyzwania przyszłości, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 219-236
- Zabezpieczenie interesów odbiorców przekazu treści on-line w konsultacjach społecznych: Public Consultation on „Content On-line” October 2009, [w:] Soin M., Baran L. (red.), Oblicza mediatyzacji. Analiza krytyczna, Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011, s. 149-169
- Policy making – rola państwa w tworzenia polityk Unii Europejskiej, [w:] W. Gizicki, (red.), Polityczne wyzwania współczesnych państw, T. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 257-271
- Studia dziennikarskie – pomiędzy europejskimi wymogami a systemem oświatowym, [w:] R. Polak (red.), Konteksty dziennikarstwa, Wyd. Copyright by Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość 2010
- Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej podejmowana od ostatniego jej rozszerzenia wobec romskiego problemu na przykładzie Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Integracja mniejszości — Romowie”, [w:] Piotr Borek (red.) O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura, edukacja, Collegium Columbinum, Kraków 2009
- Nadawca publiczny jako składnik europejskiego modelu demokracji, [w:] D. Gizicka, (red.), Współczesne oblicza demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
Wspomaganie treningu rozciągającego w curlingu ćwiczeniami hatha-jogi według metody B.K.S. Iyengara, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 4/2009, s. 293-303
- Uwarunkowania przekazu prasowego Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ”, 3/2008
- z: Agata Jurkowska, Anna Warzybok, Pomoc państwa dla mediów publicznych, „Prawo Europejskie w Praktyce”, 5/2008, s. 49-61, na podstawie Konsultacje – Przegląd Komunikatu Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej, w skrócie dostępne także w: „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ”, 1/2008. Pełne wyniki Konsultacji
- Romowie i Sinthi w systemie Unii Europejskiej, [w:] Piotr Borek (red.) Romowie w Polsce - historia, prawo, kultura, Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2007
- Nowa dyrektywa telewizyjna w kontekście działalności usługowej telewizji, [w:] Agata Jurkowska (red.), Swoboda przepływu usług w Unii Europejskiej. Dylematy liberalizacji, WSIiZ, Rzeszów 2007
- Ogólnoeuropejskie elementy edukacji regionalnej, [w:] Barbara Muras (red.), Łódź - nasza mała ojczyzna, Wydawnictwo ŁCDNiKP, Łodź 2007
- W poszukiwaniu nowego paradygmatu telewizji publicznej - uwarunkowania europejskie, [w:] A. M. Zarychta, Ł. Donaj (red.), Media i polityka, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007
- Zmiany w telewizyjnym prawie wspólnotowym i polskim - oddziaływanie na poziomie insty-tucjonalnym i programowym, [w:] M. Szpunar (red.), Media – między władzą a społeczeństwem, WSIiZ, Rzeszów 2007
- modułu Boundaries of Europe w ramach EU-CONSENT Conventional Teaching Units, (dostępne po zalogowaniu). Pełna wersja
- Instytucjonalnie uwarunkowane lokalne aspekty subsydiarności, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ”, 1/2006
- Polityka audiowizualna. Unia Europejska-Polska, UKIE, Warszawa 2002
- Japońskie umiłowanie formy - "Późna jesień" Yasujiro Ozu, „Studia Filmoznawcze”, XIX/1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sekcja własna
Podjęte tematy badawcze
-    pułapki systemu edukacyjno-oświatowego
-    miejsce subsydiarności i suwerenności w europejskim systemie władzy
-    III sektor - aspekt wewnętrzny i zewnętrzny
-    wielokulturowy i mniejszościowy wymiar procesów integracyjnych w Europie
-    miejsce mniejszości we współczesnym świecie
-    Romowie w kontekście unijnym
-    kształt kolejnych fal feminizmu
-    polityka prorodzinna w Europie
-    Słowacja – fenomen czy standard
-    Trybunał Konstytucyjny i jego działanie w Polsce
-    problemy komunikacji elektronicznej
-    polityka audiowizualna UE
-    przyszłość telewizji
-    media w XX i XXI wieku
-    instytucje jako element konstytuujący i utrzymujący funkcjonowanie systemów
-    systemy podejmowani decyzji
-    wielopoziomowe przyczyny i struktury integracji europejskiej (poziom federalny, regionalny i lokalny)
-    konstytutywne cechy federalizmu jako cechy wyróżniającej
-    wielopłaszczyznowe granice Europy
-    Słowianie, Germanie i granica Europy
-    gramatyka cywilizacji europejskiej
-    cywilizacja średniowiecza
-    strukturalne składniki przestrzeni filmowej
-    trzeciosensowa analiza obrazu fotograficznego i filmowego
-    semiotyczno analiza obrazu filmowego i telewizyjnego w oparciu o jego strukturalne składniki
-    estetyczne elementy okcydentalnej rzeczywistości
-    pragmatyczne uwarunkowania przekazu naukowego
-    analiza dyskursu dyskryminacyjnego
-    pragmatyka przypisów
-    zarządzanie pozaekonomicznym ryzykiem systemów logistycznych