Beta Academics 2018. "Mediatyzacja totalna? Człowiek i media w XXI wieku" - panel akademicki w ramach konferencji Internet Beta 2018 

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza badaczy na panel akademicki w ramach Internet Beta 2018 – Beta Academics 2018Mediatyzacja totalna? Dlaczego pytamy 

Mediatyzacja to zjawisko, w którym media przenikają nasz świat – wszystkie sfery życia człowieka, od pracy, poprzez czas wolny, komunikację z innymi, po sferę publiczną – politykę, ekonomię, kulturę, a coraz częściej także sfery dotychczas nieutożsamiane z mediami – religię czy związki emocjonalne. Dominującą rolę w procesie przejmowania kontroli nad całokształtem naszego istnienia pełnią dziś nowe media – cyfrowe, wielofunkcyjne, wszechobecne, nasycające rzeczywistość, która bez nich może wydawać się nudna, pusta, obca, a nawet frustrująca (co pokazują m.in. doświadczenia uczestników eksperymentu #BezSieci). Koncepcja mediatyzacji nie odnosi się do zamkniętej teorii dotyczącej zmiany mediów – zachęca raczej do otwartego prześledzenia zmian zachodzących we wzajemnym oddziaływaniu mediów oraz sposobach komunikacji, a także zmian procesów społecznych i kulturowych, znamiennych dla nowoczesności, takich jak globalizacja, indywidualizacja czy komercjalizacja. 

W tytule konferencji zadaliśmy sobie pytanie – czy o mediatyzacji w 2018 roku można powiedzieć, że jest totalna. Sięgnęliśmy przy tym do pojęcia instytucji totalnej, zaproponowanego przez Ervinga Goffmana. Instytucjami totalnymi  w rozumieniu Goffmana są te, „skupiające ludzi, znajdujących się w podobnej sytuacji, odciętych na jakiś czas od reszty społeczeństwa i prowadzących sformalizowany tryb życia” (Goffman 2011). Badacz utożsamiał totalność instytucji z procesem ograniczenia możliwości dokonywania wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji przez osoby uzależnione lub przebywające w instytucji, która dodatkowo przejęła kontrolę nad czasem i przestrzenią, w której ludzie ci funkcjonują. Kluczowe w rozumieniu totalności jest dla nas stwierdzenie, iż „instytucja totalna pochłania część czasu i zainteresowania  swych członków i stwarza im jakby  odrębny świat (…) dąży do [ich] ograniczania (…)” (Goffman 2006). Izoluje jednostki od reszty społeczeństwa , przy pomocy barier fizycznych jak mur, drut kolczasty, ale też barier psychicznych – jak zbiory zakazów, nakazów, regulaminów, zależności finansowej, kulturowej, symbolicznej (Goffman 2006). Totalność instytucji to ograniczenie możliwości dokonywania wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji, przejęcie kontroli nad czasem i przestrzenią, w której funkcjonują podopieczni tej instytucji. 

Zadajemy zatem pytanie: czy nowe media stwarzają dziś swoim odbiorcom przestrzeń funkcjonowania na wzór instytucji totalnej w ujęciu goffmanowskim? Jak dalece posunięta jest mediatyzacja życia współczesnego człowieka? Czy jest on jeszcze samodzielnie decydującym odbiorcą (choćby w myśl podejścia użytkowania i korzyści), czy już podopiecznym globalnych graczy na rynku nowych mediów, w tym mediów społecznościowych? I wreszcie – jakie mogą być tego skutki? Zapraszamy do dyskusji badaczy eksplorujących obszar mediatyzacji.

Bibliografia:
E. Goffman, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Sopot 2011, s. 11.
E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] A. Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, s. 316.

O Beta Academics 2018
Beta Academics to panel akademicki ogólnopolskiej branżowej konferencji Internet Beta 2018. Planujemy łącznie 16 referatów, w 4 następujących po sobie sekcjach.  Czas przeznaczony na wystąpienie to 15 minut. 
 
Dla kogo: dla badaczy nowych mediów, zainteresowanych także polską branżą internetową 

Kiedy: 20 września 2018 r. (drugi dzień konferencji Internet Beta 2018)

Gdzie: Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – kampus zamiejscowy w Kielnarowej k. Rzeszowa

Za ile: 250 zł

Cena obejmuje: 
aktywny udział w panelu konferencyjnym
publikację artykułu w czasopismach „Social Communication. Online Journal” (5 pkt, język angielski) lub „Studia Humana” (7 pkt., język polski, język angielski) – po pozytywnej recenzji
bilet wstępu na pierwszy dzień konferencji InternetBeta2018 (19 września 2018 r.)
korzystanie z cateringu w ramach InternetBeta 2018 w dniach 19-20 września 2018 r. (pierwsze dwa dni konferencji – obiad, kawa)
gadżety konferencyjne
możliwość udziału w imprezie wieczornej w Klubie LUKR w Rzeszowie ramach Internet Beta 2018 w dniu 19 września 

Terminy:
zgłoszenia na konferencję  - do 15 lipca 2018 r. - http://www.internetbeta.pl/academics/
weryfikacja zgłoszeń i informacja zwrotna dla badaczy – do 25 lipca 2018 r.
ogłoszenie programu Beta Academics 2018 na stronie konferencji – 26 lipca 2018 r.
przyjmowanie tekstów pokonferencyjnych do publikacji – 15 października 2018 r.
publikacja tekstów – jesień 2018/wiosna 2019 – w zależności od liczby tekstów oraz poprawek porecenzyjnych

 Rada Naukowa Beta Academics 2018:
prof. Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) – przewodniczący;
prof. Janusz W. Adamowski (Uniwersytet Warszawski);
prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie);
prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie);
prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie);
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie);
dr hab. Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski).

Komitet Organizacyjny Beta Academics
prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
dr Iwona Leonowicz-Bukała – ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl
mgr Łukasz Bis (Internet Beta 2018) – lbis@wsiz.rzeszow.pl

Opublikowano: 2018-07-03