Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Pobierz ulotkę.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie - Fundacja Aktywizacja. Dowiedz się więcej o tej Fundacji - odwiedź stronę internetową Fundacji.
 
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych zostało powołane mocą Zarządzenia Rektora WSIiZ Nr 26/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie koordynować i wykonywać działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego.

Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
  • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,
  • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych.

Z usług Biura może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych są:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów pracownikom Biura są objęte zasadą poufności.

Do korzystania z wsparcia Biura zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane, pracownicy i studenci WSIiZ, mogą w godzinach dyżurów skontaktować się osobiście z pracownikami Biura albo indywidualnie ustalić termin spotkania telefonicznie (pod numerem 0 17 866 12 78) lub mailowo - hbartyzel@wsiz.rzeszow.pl.
Kontakt

Budynek Główny, pok. RA51 (parter)
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Dyżury:

  • poniedziałek: 10.00-13.30 –
  • piątek: 9.00-11.30


Telefon:
17 866 1418 (w godzinach dyżurów)

E-mail:
bon@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy Biura:

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych